• BASISUNDERSØKELSE AV LUFTKVALITETEN I DRAMMEN 1984-1986 DELRAPPORT A: LAVVEGETASJON PÅ BJØRK 

   Bruteig, Inga Elise (NILU OR; 45/87, Research report, 1987)
   19 lokalitetar i Drammensområdet er undersøkt med omsyn til lavvegetasjon på bjørk. Både art santal og prosentvis lavdekning er vesentlig lågare i dei sentrale strøka og i dalbotnen, enn i dalsidene på begge sider. pH i ...
  • INNHOLD AV ELEMENTER I MOSE OG LAV, ØST-FINNMARK 1981. 

   Schjoldager, Jørgen; Semb, Arne; Hanssen, Jan Erik; Bruteig, Inga Elise; Rambæk, Jon P. (NILU OR; 55/83, Research report, 1983)
   Det er tatt prøver av etasjemose (Hylocomium splendens) og kvitkrull (Cladonia stellaris) på 26 steder i Øst-Finnmark. Prøvene er analysert med hensyn på Cr, Co, Ni, Cu, Cd, Hg, As og Se. For alle elementene unntatt Cd og ...