Now showing items 1-20 of 167

  • A COMPARISON OF MEASUREMENTS WITH ISO REFERENCE AND NILU ATMOSPHERIC DUSTFALL DEPOSIT GAUGES. 

   Larssen, Steinar (NILU TR; 9/85, Research report, 1985)
   Atmospheric dustfall deposit measured with the ISO reference gauge and the NILU gauge have been compared. Only water insoluble deposit was considered. The NILU gauge gave somewhat higher deposit values than the ISO gauge, ...
  • Air Quality Management Project, Dhaka, Bangladesh, 2006. Final report. 

   Sivertsen, Bjarne; Larssen, Steinar; Laupsa, Herdis; Marsteen, Leif (NILU OR;53/2006, Research report, 2006)
   NILU experts have been asked by the World Bank to assess and support the Air Quality Assessment work ongoing in Dhaka. This work was undertaken through two Missions to Dhaka in January and March 2006. A number of tasks ...
  • Air Quality Management Strategy Planning Tool. 

   Larssen, Steinar (NILU TR; 4/96, Research report, 1996)
   A concept for development of an Air Quality Management System and planning tool is described. The system contains modules for calculating emissions, dispersion and air quality, exposure and damage, costs of damage and ...
  • Annual Report 1998. Guangzhou Air Quality Management and Planning System. 

   Larssen, Steinar (NILU OR; 9/99, Research report, 1999)
   The report presents a summary of activities on the project in 1998. It includes an evaluation of status relative to project objectives, and budget and cost overviews.
  • Appendices: Programme documentation ROADAIR Version 3.11 (NILU TR 21/96). 

   Bekkestad, Tone; Torp, Charlotte; Tønnesen, Dag Arild; Larssen, Steinar (NILU TR; 22/96, Research report, 1996)
   This is an Appendix to the report "Programme documentation ROADAIR Version 3.11" (NILU TR 21/96), and contains tables and figures to which it is referred in the documentation. The tables and figures present the background ...
  • Atmospheric composition in the European Arctic and 30 years of the Zeppelin Observatory, Ny-Ålesund 

   Platt, Stephen Matthew; Hov, Øystein; Berg, Torunn; Breivik, Knut; Eckhardt, Sabine; Eleftheriadis, Konstantinos; Evangeliou, Nikolaos; Fiebig, Markus; Fisher, Rebecca; Hansen, Georg Heinrich; Hansson, Hans-Christen; Heintzenberg, Jost; Hermansen, Ove; Heslin-Rees, Dominic; Holmén, Kim; Hudson, Stephen; Kallenborn, Roland; Krejci, Radovan; Krognes, Terje; Larssen, Steinar; Lowry, David; Myhre, Cathrine Lund; Lunder, Chris Rene; Nisbet, Euan; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Park, Ki-Tae; Pedersen, Christina Alsvik; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Röckmann, Thomas; Schmidbauer, Norbert; Solberg, Sverre; Stohl, Andreas; Ström, Johan; Svendby, Tove Marit; Tunved, Peter; Tørnkvist, Kjersti Karlsen; van der Veen, Carina; Vratolis, Stergios; Jun Yoon, Young; Yttri, Karl Espen; Zieger, Paul; Aas, Wenche; Tørseth, Kjetil (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The Zeppelin Observatory (78.90∘ N, 11.88∘ E) is located on Zeppelin Mountain at 472 m a.s.l. on Spitsbergen, the largest island of the Svalbard archipelago. Established in 1989, the observatory is part of Ny-Ålesund ...
  • BAKGRUNNSVERDIER FOR CO OG NO2 I TRAFIKKERTE GATER. 

   Larssen, Steinar (NILU TR;3/84, Research report, 1984)
   Bakgrunnsforurensning av CO og N02 i gater ("bybakqrunn") i Norden er diskutert ut fra resultater av målinger av CO oq N02 i en del byer i Norge og Sverige.
  • BAKKLANDET-FORBINDELSEN I TRONDHEIM. VURDERING AV LUFTFORURENSNINGSBELASTNING VED ULIKE PLANALTERNATIVER. 

   Larssen, Steinar (NILU OR;14/79, Research report, 1979)
   Planalternativene vurderes mot hverandre i første rekke ved å sammenligne antall veikantmeter som vil få overskridelse av CO-normen på 9 ppm (10 mg/m3). Også graden av overskridelse trekkes inn i sammenligningen.
  • BASISUNDERSØKELSE AV LUFTKVALITETEN I BERGEN 1983-1985. DATARAPPORT 1983. 

   Larssen, Steinar; Grønskei, Knut Erik; Hoem, Kari; Haagenrud, Svein Erik (NILU OR; 55/85, Research report, 1985)
   I basisundersøkelsen i Bergen skal luftforurensning kartlegges ved hjelp av kartlegging av utslipp, spredningsberegninger og måling av luftkvalitet og meteorologi. Rapporten presenterer målinger for perioden januar-august, ...
  • Basisundersøkelse av luftkvaliteten i Bergen 1983-1985. Delrapport D: Utslippskartlegging. 

   Hoem, Kari; Gram, Frederick; Larssen, Steinar (NILU OR;57/86, Research report, 1986)
   Biltrafikken var i 1983 årsak til ca 98% av CO-utslippet, ca 90% av NOx-utslippet, ca 67% av partikkelutslippet og ca 17% av SO2-utslippet i Bergensområdet. Oppvarming av boliger og kontorer sto for vel 50% av SO2-utslippet, ...
  • BASISUNDERSØKELSE AV LUFTKVALITETEN I BERGEN 1983-85. DELRAPPORT A: MÅLINGER AV METEOROLOGI OG LUFTKVALITET. EKSPONERING OG HELSEVIRKNINGER. 

   Larssen, Steinar; Hagen, Leif Otto; Dahl, Jon E.; Hongslo, Jan (NILU OR; 54/86, Research report, 1986)
   Rapporten gir et sammendrag av resultater fra målinger av luftkvalitet og meteorologi i Bergen i perioden januar 1983-februar 1984. Rapporten gir også resultater av beregninger av befolkningens eksponering til luftforurensninger ...
  • BASISUNDERSØKELSE AV LUFTKVALITETEN I BERGEN 1983-85. HOVEDRAPPORT. 

   Larssen, Steinar (NILU OR; 58/86, Research report, 1986)
   NO2, CO og sot er de største luftforurensningsproblem i Bergen. Bitrafikken gir hovedbidraget til utslippene av nitrogenoksider og CO. Luftforurensningene er høyest på Bergenshalvøya og Bergensdalen opp til Minde, og ...
  • BASISUNDERSØKELSE AV LUFTKVALITETEN I BERGEN. DATARAPPORT II. MÅLERESULTATER SEPTEMBER 1983 - FEBRUAR 1984. KARTLEGGING AV OLJEFORBRUK 1983. 

   Larssen, Steinar; Hoem, Kari (NILU OR; 6/86, Research report, 1986)
   I basisundersøkelsen i Bergen kartlegges luftkvaliteten ved hjelp av kartlegging av utslipp i luft, målinger av luftkvaltiet og meteorologi, og spredningsberegninger. Datarapport II presenterer resultater av målinger av ...
  • BASISUNDERSØKELSE AV LUFTKVALITETEN I DRAMMEN 1984-1986. DELRAPPORT F: EKSPONERINGSBEREGNINGER OG KORROSJON. 

   Hagen, Leif Otto; Henriksen, Jan F.; Hoem, Kari; Larssen, Steinar (NILU OR; 50/87, Research report, 1987)
   Rapporten gir resultater av beregninger av befolkningens eksponering for luftforurensning og av et måleprogram for korrosjon.
  • Befolkningseksponering for luftforurensninger. 

   Grønskei, Knut Erik; Hagen, Leif Otto; Larssen, Steinar (NILU OR; 59/92, Research report, 1992)
   Antall personer som bor i områder der nivået av luftforurensninger overskrider alternativer for anbefalte grenseverdier er vurdert. Vurderingen er basert på NILUs overvåkingsmålinger og på grunnlag av konsentrasjonsberegninger ...
  • BEREGNING AV LUFTFORURENSNING LANGS GATER I HAMAR 

   Hagen, Leif Otto; Larssen, Steinar (NILU OR; 33/82, Research report, 1982)
   Det er utført beregninger av forurensninger av karbonmonoksyd (CO) langs gater i Hamar med midlere døgntrafikk større enn ca 2000 kjøretøy. Det er også utført målinger av sot og bly ved to målesteder i to måleperioder på ...
  • Beregning av luftforurensninger langs hovedveinettet i Bergen i 1983, 1994 og 2000. 

   Larssen, Steinar; Gram, Frederick; Hoem, Kari (NILU OR; 39/88, Research report, 1988)
   Det er utført beregninger av luftforurensning (maksimalkonsentrasjoner av CO og NO2) langs hovedveinettet i Bergen for årene 1983, 1994 og 2000, på grunnlag av vei- og trafikkdata fra Vegkontoret. Beregninger er utført for ...
  • Beregning av NOx- og NO2-konsentrasjon i Sundsvall for 5 ulike utslippsscenarier. 

   Walker, Sam-Erik; Larssen, Steinar (NILU OR;86/90, Research report, 1990)
   Konsentrasjonsfordelinger av NOx og NO2 er beregnet i Sundsvall, Sverige for fem ulike scenarier for utslipp. Beregningene er utført med en multippel-kilde Gaussisk spredningsmodell.
  • Beregning av PM10-konsentrasjoner og resultatpresentasjon i VLUFT 2.5. 

   Larssen, Steinar; Gram, Frederick; Grønskei, Knut Erik; Torp, Charlotte; Tønnesen, Dag Arild (NILU OR; 36/93, Research report, 1993)
   Modellen VLUFT for spredningsberegninger ved veier er utvidet til å omfatte svevestøvkonsentrasjoner (PM10). Metodene er basert på målinger i og ved gater i Oslo.
  • BEREGNING AV SPREDNINGS- OG EKSPONERINGFORHOLD FOR VISSE LUFTFORURENSNINGSKOMPONENTER I OSLO 

   Grønskei, Knut Erik; Gram, Frederick; Larssen, Steinar (NILU OR;8/82, Research report, 1982)
   På grunnlag av utslippsdata og meteorologiske data er det utført spredningsberegninger for SO2, svevestøv/sot, NOx/NO2, CO, Pb, O3 og benzen. På grunnlag av befolkningsdata er videre befolkningseksponeringen estimert for ...