• INNHOLD AV ELEMENTER I MOSE OG LAV, ØST-FINNMARK 1981. 

      Schjoldager, Jørgen; Semb, Arne; Hanssen, Jan Erik; Bruteig, Inga Elise; Rambæk, Jon P. (NILU OR; 55/83, Research report, 1983)
      Det er tatt prøver av etasjemose (Hylocomium splendens) og kvitkrull (Cladonia stellaris) på 26 steder i Øst-Finnmark. Prøvene er analysert med hensyn på Cr, Co, Ni, Cu, Cd, Hg, As og Se. For alle elementene unntatt Cd og ...