• Brukerveiledning for VLUFT, versjon 1.5. 

   Sørlie, Jan; Torp, Charlotte (NILU TR;11/90, Research report, 1990)
   NILUs beregningssystem for beregning av eksosutslipp og forurensningskonsentrasjoner langs vegnett foreligger i en versjon for bruk på PC, kalt VLUFT. VLUFT beregner totalutslipp (tonn/år) fra biltrafikken i et vegnett for ...
  • Brukerveiledning for VLUFT, versjon 2.0. 

   Torp, Charlotte; Larssen, Steinar; Sørlie, Jan (NILU TR;12/91, Research report, 1991)
   VLUFT 2.0 er en PC-basert beregningsmodell for forurensning fra vegtrafikk. For et definert vegnett beregnes utslipp av CO, CO2 og NOx (tonn/år), samt graden av støvplage langs hver enkelt veglenke. Maksimale konsentrasjoner ...
  • Ekebergtunnelen. Vurdering av luftforurensninger. 

   Sørlie, Jan; Tønnesen, Dag Arild (NILU OR; 7/90, Research report, 1990)
   Vurdering av ventilasjon og forurensningsbelastning for Ekebergtunnelen viser at tunnelen kan ventileres gjennom munningene uten at overskridelse av grenseverdiene for luftkvalitet forekommer ved bygningene utenfor munningene.
  • Tromsøysundet tunnel. Vurdering av luftforurensning. 

   Sørlie, Jan (NILU OR; 31/90, Research report, 1990)
   Tunnel er planlagt under Tromsøysundet. NO2- og CO-belastning kan overskride grenseverdier utenfor munningen. Bygninger i nærheten vil ikke utsettes for belastninger over grenseverdiene dersom ventilasjonshastigheten i ...