• Avsetning av svovelforbindelser på Nordkalotten. 

   Sivertsen, Bjarne; Pedersen, Ulf; Schjoldager, Jørgen (NILU OR; 5/93, Research report, 1993)
   Oversiktskart for Nordkalotten viser regional våtavsetning av svovel på 0,2-0,4 g/m2a og samlet avsetning av svovel på 0,3-0,6 g/m2a. Utslipp fra smelteverkene på Kola gir lokalt mye større avsetning av svovel. Beregningene ...
  • BASISUNDERSØKELSE AV LUFTKVALITETEN I DRAMMEN 1984-1986. FRAMDRIFTSRAPPORT NR. 1 PR. 1.OKTOBER 1985. 

   Schjoldager, Jørgen; Hagen, Leif Otto (NILU OR; 5/86, Research report, 1986)
   Undersøkelsen skal kartlegge luftforurensningstilstanden, skaffe oversikt over meteorologiske forhold og gi kunnskap om befolkningens eksponering for luftforurensninger. Aktiviteten i perioden desember 1984 - september ...
  • BASISUNDERSØKELSE AV LUFTKVALITETEN I DRAMMEN 1984-1986. FRAMDRIFTSRAPPORT NR. 2 PR 1. AUGUST 1986. 

   Hagen, Leif Otto; Schjoldager, Jørgen (NILU OR; 70/86, Research report, 1986)
   Undersøkelsen skal kartlegge luftforurensningstilstanden, skaffe oversikt over meteorologiske forhold og gi kunnskap om befolkningens eksponering for luftforurensninger. Aktiviteten i perioden oktober 1985 - juli 1986 har ...
  • Beregning av bidrag fra vedfyring til luftforurensning i Hamar, Lillehammer og Gjøvik. 

   Schjoldager, Jørgen (NILU TR; 11/96, Research report, 1996)
   Ut fra analyse av prøver fra januar 1992 av kalium og sot viste det seg å være stor usikkerhet i beregningen av partikkelbidrag fra vedfyring. Beregnede konsentrasjoner av formaldehyd fra vedfyring stemte bruktbart overens ...
  • BEREGNINGER AV LUFTFORURENSNINGER I ELVERUM 

   Haugsbakk, Ivar; Schjoldager, Jørgen (NILU OR; 58/87, Research report, 1987)
   Konsentrasjoner av respirable partikler, bly (Pb), kalium (K), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og benzo(a)pyren (BaP) er beregnet ut fra trafikktellinger og forbrukstall av olje og ved. Sammenlikning mellom ...
  • Effects of the Norwegian oil industry's emissions in the North Sea on ozone exposure levels and nitrogen deposition in Southern Norway. 

   Semb, Arne; Knudsen, Svein; Kraabøl, Anne Gunn; Schjoldager, Jørgen; Solberg, Sverre; Walker, Sam-Erik (NILU OR;58/95, Research report, 1996)
   Norsk institutt for luftforskning (NILU) har på oppdrag fra Brødr. Sunde a.s. utført spredningsberegninger som følge av utslipp til luft av styren fra bedriften før og etter tiltak for reduksjon av utslipp, samt sett på ...
  • EMISSION ESTIMATES OF ORGANIC COMPOUNDS AND NITROGEN OXIDES FOR OSLO AND SOUTHERN TELEMARK 

   Schjoldager, Jørgen (NILU TN;3/81, Research report, 1981)
   Emissions of organic compounds and nitrogen oxides are estimated for the two areas in Norway, Oslo and southern Telemark, for which photochemical model calculations (using the EKMA Model) were performed earlier. Seven ...
  • ESTIMATES OF THE EFFECT OF LOCAL PRECURSOR CONTROL ON THE AMBIENT OZONE CONCENTRATION IN OSLO 

   Schjoldager, Jørgen (NILU TR;8/82, Research report, 1982)
   The "EKMA Model" (Empirical kinetic Modeling Approach) has been used to calculate changes in the ambient ozone concentration downwind of Oslo (60 N) for various assumptions of local emission control and transported ozone. ...
  • FORELØPIGE BEREGNINGER AV LUFTFORURENSNING FRA ET AVFALLSFORBRENNINGSANLEGG I TRONDHEIM KOMMUNE 

   Schjoldager, Jørgen (NILU OR;5/82, Research report, 1982)
   Det er gjort spredningsberegninger for tungmetaller, uorganiske stoffer og organiske mikroforurensninger. Konsentrasjon på halvårs- og årsbasis er gitt som isokonsentrasjonskart. Avsetningshastigheter er anslått. Beregningene ...
  • FOTOKJEMISKE OKSYDANTER I GRENLAND, MODELLBEREGNINGER. 

   Gram, Frederick; Grønskei, Knut Erik; Horntveth, K.; Hov, Øystein; Isaksen, Ivar S A; Schjoldager, Jørgen (NILU OR; 1/80, Research report, 1980)
   Det er utarbeidet en beregningsmodell for oksydantdannelsen i tre nivåer over hver km 2 av et område. Beregninqene er basert på kjennskap til: 1) Utsiipp av nitrogenoksyder, karbonmonoksyd og 6 spesifiserte hydrokarboner, ...
  • GRENSEVERDIER FOR LUFTKVALITET 

   Schjoldager, Jørgen (NILU OR; 53/82, Research report, 1982)
   Rapporten inneholder diskusjon av hvordan uttrykket grenseverdi bør forstås, hvilke stoffer som er aktuelle, hvordan måleprogram bør gjennomføres og data rapporteres. Det er vist eksemnler på lognormalfordelte data og ...
  • GRENSEVERDIER FOR LUFTKVALITET. REFERANSEMETODER FOR MÅLING AV SVOVELDIOKSYD, SVEVESTØV, NITROGENDIOKSYD, KARBONMONOKSYD, OZON OG FLUORID 

   Schjoldager, Jørgen; Hanssen, Jan Erik (NILU OR; 21/82, Research report, 1982)
   Det er foreslått målemetoder for de nevnte seks komponenter. For disse komponentene har en arbeidsgruppe, nedsatt av SFT, foreslått grenseverdier for luftkvalitet. Målemetodene baserer seg delvis på norsk og internasjonalt ...
  • INNHOLD AV ELEMENTER I MOLTEBÆR, MOSE OG LAV, FINNMARK 1978 

   Schjoldager, Jørgen (NILU OR;39/79, Research report, 1979)
   Inntil 12 elementer er bestemt i prøver av moltebær, kvitkrull, etasjemose, furumose og kvistlav fra i alt 22 steder i Finnrnark. For fem elementer, Cr, Cu, Ni, As og Se, var konsentrasjonen klart høyere i Kirkenes-Pasvik ...
  • INNHOLD AV ELEMENTER I MOSE OG LAV, ØST-FINNMARK 1981. 

   Schjoldager, Jørgen; Semb, Arne; Hanssen, Jan Erik; Bruteig, Inga Elise; Rambæk, Jon P. (NILU OR; 55/83, Research report, 1983)
   Det er tatt prøver av etasjemose (Hylocomium splendens) og kvitkrull (Cladonia stellaris) på 26 steder i Øst-Finnmark. Prøvene er analysert med hensyn på Cr, Co, Ni, Cu, Cd, Hg, As og Se. For alle elementene unntatt Cd og ...
  • INNLEDENDE UNDERSØKELSE AV HYDROKARBONER FRA SKOG 

   Schjoldager, Jørgen; Wathne, Bente M. (NILU OR; 62/78, Research report, 1978)
   Det er bestemt terpener i fire prøver av skogsluft fra Gjerdrum (Romeriksåsene). Prøvene besto vesentlig av α-pinen og β-pinen, men en fant også kamfen og spor av p-cymen og limonen. Terpenkonsentrasjonen varierte fra 9 ...
  • INNVIRKNING AV PÅBUD OM LAVSVOVLIG OLJE PÅ KONSENTRASJON AV SVOVELOKSYDER 

   Hagen, Leif Otto; Schjoldager, Jørgen (NILU OR;35/80, Research report, 1980)
   For et eventuelt påbud om maksimalt svovelinnhold i fyringsolje på 1,0% er utslippsreduksjonen av svoveldioksyd for kystfylkene fra Østfold til Rogaland beregnet. En har videre ånslått, før- og etter-konsentrasjonen av ...
  • KLASSIFISERING AV LUFTFORURENSNING 

   Hagen, Leif Otto; Schjoldager, Jørgen; Østgård, Kurt (NILU OR; 62/83, Research report, 1983)
   Konsentrasjonen i uteluft av svoveldioksid, sot, bly, nitrogendioksid, karbonmonoksid, fluorider, støvfall og ozon er delt inn i de tre klassene "lite", "middels" og "mye" luftforurensning. Det er laget forurensningskart ...
  • KLASSIFISERING AV LUFTFORURENSNINGER I BYER OG TETTSTEDER. 

   Hagen, Leif Otto; Schjoldager, Jørgen (NILU OR; 39/86, Research report, 1986)
   I alt 92 byer og tettsteder og to større områder (Sør-Varanger og hele Sør-Norge) er klassifisert etter graden av luftforurensning. Hensikten er å gi en systematisk grov-inndeling som viser hvilke områder som er mest ...
  • LUFTFORURENSNING FRA UNION BRUK, SKIEN, JUNI 1980 - JUNI 1981 

   Schjoldager, Jørgen (NILU OR; 12/82, Research report, 1982)
   Svoveldioksyd og luktstoffer fra Union Bruk er undersøkt. De høyeste SO2-konsentrasjonene har vært over vanlig brukte grenseverdier for luftkvalitet. Luktstoffene synes i hovedsak å stamme fra avluftingsutslipp over tak, ...
  • LUFTFORURENSNING FRA VEDFYRING. MÅLINGER I ELVERUM VINTEREN 1983. 

   Schjoldager, Jørgen; Currie, L A.; Hanssen, Jan Erik; Hongslo, J K.; Mikalsen, Adler (NILU OR; 68/86, Research report, 1986)
   Målinger i et boligområde i Elverum vinteren 1983 viste høyere konsentrasjoner på kalde enn på milde dager av luftforurensninger som kommer fra vedfyring. Målingene omfattet respirable partikler, sot, sulfat, metaller, ...