• AIR POLLUTANTS IN THE ARCTIC. FINAL REPORT OF A RESEARCH PROGRAMME CONDUCTED ON BEHALF OF BRITISH PETROLEUM, LTD. 

   Ottar, Brynjulf; Gotaas, Yngvar; Hov, Øystein; Iversen, Trond; Joranger, Einar; Oehme, Michael; Pacyna, Jozef M; Semb, Arne; Thomas, Wolfgang; Vitols, Valentin (NILU OR;30/86, Research report, 1986)
   The present report gives a survey of the work carried out under an arctic research programme financed by British Petroleum Ltd. during the period 1981-86. The composition and origin of the arctic air pollution has been ...
  • AIR RADIOACTIVITY AT SELECTED STATIONS IN NORWAY AFTER THE CHERNOBYL REACTOR ACCIDENT. 

   Pacyna, Jozef M; Johansen, Oddvar; Saltbones, Jørgen; Semb, Arne (NILU TR; 7/86, Research report, 1986)
   The activities of 103Ru, 131I , and 137Cs in air and precipitation sample at some Norwegian stations after the Chernobyl reactor accident are reported. Two periods of increased radioactivity occured, in the first of these ...
  • Ammoniakkmålinger med passive prøvetakere på Jæren. 

   Fløisand, Inga; Semb, Arne (NILU OR; 29/94, Research report, 1994)
   Det er foretatt måling av ammoniakk ved hjelp av passive prøvetakere på 8 målepunkter på Jæren. Målingene er foretatt i august til september 1992, en måned i januar/februar og fra mars til september i 1993. Gjennomsnittlige ...
  • Beregning av disdannelse fra Norsk Hydro, Porsgrunn for 1985, 1986 og 1991. 

   Gram, Frederick; Semb, Arne (NILU OR; 40/92, Research report, 1992)
   Utslippene fra Hydro Porsgrunn av gassformige stoffer som svoveldioksid, klor, saltsyre, ammoniakk og salpetersyre samt faste partikler har alle stor betydning for dannelsen av synlig dis i Grenland. Beregninger viser en ...
  • CIRCUMPOLAR SO2 EMISSION SURVEY. 

   Semb, Arne (NILU OR; 69/85, Research report, 1985)
   Sulphur dioxide emsission for Northern Asia has been estimated on the basis of fossil fuel combustion figures and other available information. These have been combined with emission surveys for Europe and North America, ...
  • Deposition in Norwegian mountain areas. 

   Lükewille, Anke; Semb, Arne (NILU OR; 66/97, Research report, 1997)
   Air pollutant deposition to mountain areas may increase strongly with elevation. The stations within the Norwegian air pollutant monitoring program are located below the timberline. However, pollutant concentrations in ...
  • Deposition of major inorganic compounds in Norway 1992-1996. 

   Tørseth, Kjetil; Semb, Arne (NILU OR; 67/97, Research report, 1997)
   The total deposition of sulphur and nitrogen compounds in Norway during the period 1988-1992 has been estimated on the basis of available measurement data.
  • DIS I GRENLAND. SAMMENDRAGSRAPPORT. 

   Semb, Arne (NILU OR; 62/84, Research report, 1984)
   Betydningen av ulike utslipp fra dannelse av industridis i Grenland har vært undersøkt. Utslippene av ammoniakk, klor og saltsyre har størst betydning. Klorutslippene fører til fotokjemisk aktivitet og dannelse av PAN i ...
  • DISDANNELSE I GRENLAND. 

   Semb, Arne (NILU OR; 51/84, Research report, 1984)
   Betydningen av ulike utslipp til luft i Grenland for dannelsen av industridis er beregnet. Utslippene av ammoniakk, klor og saltsyre har størst betydning for disdannelsen. Beregningsmodellen er sammenlignet med målinger, ...
  • Disdannende utslipp fra Hydro Porsgrunn 1985-1988. 

   Gram, Frederick; Knudsen, Svein; Semb, Arne (NILU OR;6/90, Research report, 1990)
   Utslippene fra Hydro Porsgrunn av gassformige stoffer som svoveldioksid, klor, saltsyre, ammoniakk og salpetersyre samt faste partikler har alle stor betydning for dannelsen av synlig dis i Grenland. Reduksjon av utslippene ...
  • Effects of the Norwegian oil industry's emissions in the North Sea on ozone exposure levels and nitrogen deposition in Southern Norway. 

   Semb, Arne; Knudsen, Svein; Kraabøl, Anne Gunn; Schjoldager, Jørgen; Solberg, Sverre; Walker, Sam-Erik (NILU OR;58/95, Research report, 1996)
   Norsk institutt for luftforskning (NILU) har på oppdrag fra Brødr. Sunde a.s. utført spredningsberegninger som følge av utslipp til luft av styren fra bedriften før og etter tiltak for reduksjon av utslipp, samt sett på ...
  • EMISSION OF NITROGEN OXIDES FROM FOSSIL FUEL COMBUSTION IN EUROPE 

   Semb, Arne; Amble, Eilif (NILU TN;13/81, Research report, 1981)
   Yearly emissions of nitrogen oxides in 150xl50 km grid squares have been estimated on the basis of fuel consumption data and emission factors.
  • Emissions of nitrogen oxides from stationary combustion sources in Western Europe in 1980 and 1985. 

   Semb, Arne (NILU OR; 43/89, Research report, 1989)
   Emissions of NOx have been estimated for 18 countries in Western Europe on the basis of fuel consumption in stationary sources and emission factors. The calculations are performed for 1980 and 1985, and the results compared ...
  • Etablering av måleprogram for bestemmelse av utvekslingsprosesser mellom skogbestand og luft. 

   Semb, Arne (NILU TR;1/98, Research report, 1998)
   Rapporten beskriver valg av forsøksområde, og instrumentering av metoder for å bestemme opptak av ozon i en skogbestend.
  • European survey for NOx emissions with emphasis on Eastern Europe. 

   Pacyna, Jozef M; Larssen, Steinar; Semb, Arne (NILU OR; 26/89, Research report, 1989)
   Emission estimates are presented for NOx from stationary and mobile sources in Europe with particular emphasis on Eastern Europe. Total emissions of NOx in Europe were estimated to 23.9 10^6 t as NO2 in 1985 with ca. 50 ...
  • FILTERFORSØK, SVERTING. 

   Semb, Arne (NILU TN;39/72, Research report, 1972)
  • HOVEDKILDER TIL SOT OG SVEVESTØV I BYLUFT. PROSJEKTFORSLAG. 

   Larssen, Steinar; Semb, Arne (NILU OR; 40/85, Research report, 1985)
   NILU har utarbeidet et forslag til videre undersøkelser av størrelsen av ulike kilders utslippsbidrag til sot og svevestøv i byluft. Hovedvekten er lagt på sot. I prosjektforslaget beskrives dagens kunnskap når det gjelder ...
  • INNHOLD AV ELEMENTER I MOSE OG LAV, ØST-FINNMARK 1981. 

   Schjoldager, Jørgen; Semb, Arne; Hanssen, Jan Erik; Bruteig, Inga Elise; Rambæk, Jon P. (NILU OR; 55/83, Research report, 1983)
   Det er tatt prøver av etasjemose (Hylocomium splendens) og kvitkrull (Cladonia stellaris) på 26 steder i Øst-Finnmark. Prøvene er analysert med hensyn på Cr, Co, Ni, Cu, Cd, Hg, As og Se. For alle elementene unntatt Cd og ...
  • Konstruksjon og dimensjonering av et fluks-dosimeter for bestemmelse av ammoniakk-avgangen ved spredning av husdyrgjødsel på dyrket mark. 

   Semb, Arne; Tønnesen, Dag Arild (NILU TR;8/97, Research report, 1997)
   På bakgrunn av teori om forhold mellom horisontalfluks og vertikalfluks er et fluksdosimeter konstruert og testet for bruk til å beregne amoniakk avgang fra dyrket mark etter spredning av husdyrgjødsel. Metoden gir resultater ...
  • Migration of 137 CS from air to soil and plants in the Gulsvik area, Norway after the Chernobyl reactor accident. 

   Pacyna, Jozef M; Semb, Arne; Christensen, Gordon C. (NILU TR; 2/88, Research report, 1988)
   A migration of 137 Cs from air to soil and vegetation after the Chernobyl accident is studied using the concentrations measured in the Gulsvik area in Norway. The major part of the 137 Cs from soil to plants through their ...