• A tracer investigation of traffic emissions from the Vålerenga tunnel at Etterstad. 

   Peterson, H G.; Tønnesen, Dag Arild (NILU OR; 39/90, Research report, 1990)
   Eighteen tracer experiments were conducted in and near the northbound tube of the Vålerenga tunnel. The tracer tests confirm previous modelling results concerning air pollution impact from the tunnel. The tracer gas ...
  • Air quality in Norwegian cities in 2015. Evaluation Report for NBV Main Results. 

   Tarrasón, Leonor; Sousa Santos, Gabriela; Vo, Dam Thanh; Vogt, Matthias; Lopez-Aparicio, Susana; Denby, Bruce; Tønnesen, Dag Arild; Sundvor, Ingrid; Røen, Håvard Vika; Høiskar, Britt Ann Kåstad (NILU report;21/2017, Research report, 2018)
   This report documents the final deliveries of the first phase of development of the Norwegian Air Quality Planning Tool, also called “Nasjonalt Beregningsverktøy” or NBV. The main purpose of NBV is to provide a common ...
  • Air quality zone delimitation in Norway. Evaluation and delimitation proposal. 

   Lopez-Aparicio, Susana; Tønnesen, Dag Arild (NILU OR;28/2013, Research report, 2013)
   An evaluation of the air quality in Norway over the last five years has been performed to set up the basis for a new Air Quality zone (AQ-zone) delimitation for reporting to European Commission concerning compliance of air ...
  • Appendices: Programme documentation ROADAIR Version 3.11 (NILU TR 21/96). 

   Bekkestad, Tone; Torp, Charlotte; Tønnesen, Dag Arild; Larssen, Steinar (NILU TR; 22/96, Research report, 1996)
   This is an Appendix to the report "Programme documentation ROADAIR Version 3.11" (NILU TR 21/96), and contains tables and figures to which it is referred in the documentation. The tables and figures present the background ...
  • Atmospheric dispersion experiments at Lillestrøm. 1986-1987 Data-report. 

   Haugsbakk, Ivar; Tønnesen, Dag Arild (NILU OR;41/89, Research report, 1989)
   Rapporten beskriver spredningsforsøk med SF6 og CBrF3 på Lillestrøm. SF6 og CBrF3 er sluppet henholdsvis fra en gitt høyde og fra bakkenivå for å simulere spredning fra oljefyring og biltrafikk. Resultatene indikerer ...
  • Avfallsforbrennings-anlegg i Bergen. Rangering av lokaliseringsalternativ. 

   Tønnesen, Dag Arild; Bøhler, Trond (NILU OR;44/95, Research report, 1995)
   Ti alternative plasseringer av avfallsforbrenningsanlegg i Bergen er vurdert med hensyn på spredningsforhold. For to av plasseringene er det gjennomført spredningsberegninger som viser beskjedent belastningsnivå sammenlignet ...
  • Bakgrunnsverdier for VLUFT bestemt med AirQUIS-EPISODE. 

   Tønnesen, Dag Arild; Slørdal, Leiv Håvard (NILU OR;40/2000, Research report, 2000)
   En vurdering av områdebelastning, modellkonsepter og anvendelse er utført for å beregne bakgrunnsverdier for programmet VLUFT for byene Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen. Resultatene er presentert i form av plot som viser ...
  • Baseline dispersion and exposure calculations of PM10 and NO2 for 2010, 2015, and 2020 for Oslo. 

   Laupsa, Herdis; Slørdal, Leiv Håvard; Krognes, Terje; Tønnesen, Dag Arild (NILU OR; 56/2007, Research report, 2007)
   Commissioned by SFT, NILU has performed dispersion and exposure calculations to estimate the PM10 and NO2 calculations for 2010, 2015 and 2020.
  • Baseline study on air and precipitation quality for CO2 Technology Centre Mongstad. 

   Tønnesen, Dag Arild; Dye, Christian; Bøhler, Trond (NILU OR;73/2011, Research report, 2011)
   NILU-Norwegian Institute for Air Research has carried out a monitoring campaign around the Mongstad industrial area on behalf of CO2 Technology Centre Mongstad (TCM) to establish the current levels of air and precipitation ...
  • BASISUNDERSØKELSE AV LUFTKVALITETEN I DRAMMEN 1984-1986. DELRAPPORT E: SPORSTOFFUNDERSØKELSER. 

   Tønnesen, Dag Arild (NILU OR;49/87, Research report, 1987)
   5 experiments was carried out in june 1986, using tracergas technique. The dispersion must be charachterized as good for the weather conditions examined. Emission from low levels at Solumstranda can be detected in both ...
  • BASISUNDERSØKELSE I MO I RANA 1983-85. DELRAPPORT D. MODELLBEREGNINGER 

   Sivertsen, Bjarne; Schaug, Jan; Skaug, Kjell; Tønnesen, Dag Arild (NILU OR;77/85, Research report, 1985)
   Modelberegninger har vist at A/S Norsk Jernverk er en vesentlig kilde til støvbelastningen i Mo, mens A/S Norsk Koksverk's utslipp av PAH betyr mye for PAH-belastningen i boligområder. SO2 og NOx-nivåene i Mo er lave, og ...
  • Beregning av lokal luftforurensing i forbindelse med Oslopakke 3. 

   Tønnesen, Dag Arild; Mc Innes, Harold; Laupsa, Herdis (NILU OR;91/2006, Research report, 2006)
   Norsk institutt for luftforskning (NILU) har gjennomført spredning- og eksponeringsberegninger for PM10 og NO2 for 2005 og 2025. Formålet med beregningene er å vurdere hvilke effekter Oslopakke 3 har på lokal luftkvalitet.
  • Beregning av luftforurensning for tre alternativer av utbygging i Bjørvika, Oslo. 

   Tønnesen, Dag Arild; Haugsbakk, Ivar (NILU OR; 65/96, Research report, 1996)
   Det er utført beregning av produksjon og tilhørende konsentrasjoner av NOx for tre alternative veiløsninger for Bjørvikaforbindelsen mellom Ekebergtunnelen og Oslo-tunnelen.
  • Beregning av luftforurensning fra tre alternative godsterminaler i Trondheim. 

   Tønnesen, Dag Arild (NILU OR;36/99, Research report, 1999)
   Det er utført beregning av utslipp og spredning fra tre alternative plasseringer av godsterminal i Trondheim. Beregningene viser at belastningen fra termrinalområdet er lav for svevestøv, men gir et signifikant bidrag til ...
  • Beregning av luftkvalitet ved Bjørnheimveien 26 

   Tønnesen, Dag Arild; Weydahl, Torleif (NILU rapport;15/2021, Research report, 2021)
   NILU har blitt engasjert av Prem Partners II A/S for å vurdere utbredelse av luftsoner for dagens situasjon og en framtidig situasjon med foreslått boligblokk i Bjørnheimveien 26. Det er anvendt en Gaussisk spredningsmodell ...
  • Beregning av luftkvalitet. Kværnerområdet i Lodalen. 

   Tønnesen, Dag Arild (NILU OR;26/2002, Research report, 2002)
   NILU har beregnet luftforurensning på Kværnertomta i Lodalen, med vekt på utslipp fra veitrafikk. Beregninger er utført for år 2000 og år 2010. Tidligere forenklede beregninger for år 2005 er også presentert. Beregningene ...
  • Beregning av luftkvalitet. Sinsen-Økern. 

   Tønnesen, Dag Arild (NILU OR;54/2001, Research report, 2001)
   NILU har på oppdrag fra SVO utført beregninger av utslipp og spredning av forurensning fra vegtrafikk i forbindelse med planer om å legge Store Ringvei i tunnel mellom Sinsen og Økern i Oslo. Beregninger viser atstore ...
  • Beregning av PM10-konsentrasjoner og resultatpresentasjon i VLUFT 2.5. 

   Larssen, Steinar; Gram, Frederick; Grønskei, Knut Erik; Torp, Charlotte; Tønnesen, Dag Arild (NILU OR; 36/93, Research report, 1993)
   Modellen VLUFT for spredningsberegninger ved veier er utvidet til å omfatte svevestøvkonsentrasjoner (PM10). Metodene er basert på målinger i og ved gater i Oslo.
  • Beregning av svevestøvkonsentrasjoner i Mo i Rana. 

   Tønnesen, Dag Arild (NILU OR;33/2008, Research report, 2008)
   Norsk institutt for luftforskning (NILU) har gjennomført spredningsberegninger for PM10 i Mo i Rana for 2005. Formålet med beregningene er å gi grunnlag for tiltak for forbedring av lokal luftkvalitet.
  • Beregning av trafikkforurensning i Steinkjer i forbindelse med planer for ny E6. 

   Tønnesen, Dag Arild (NILU OR; 60/98, Research report, 1998)
   Det er beregnet forurensning av NO2 for alternative løsninger av E6 nord for Steinkjer sentrum. Svevestøvforurensning er anslått på bakgrunn av beregnet NO2 og målinger av NO2 og svevestøv i området. Tunnelalternativet vil ...