• Appendices: Programme documentation ROADAIR Version 3.11 (NILU TR 21/96). 

   Bekkestad, Tone; Torp, Charlotte; Tønnesen, Dag Arild; Larssen, Steinar (NILU TR; 22/96, Research report, 1996)
   This is an Appendix to the report "Programme documentation ROADAIR Version 3.11" (NILU TR 21/96), and contains tables and figures to which it is referred in the documentation. The tables and figures present the background ...
  • Beregning av luftforurensning i Miljøundersøkelser i Ekeberg-Gamle Oslo 1994. 

   Torp, Charlotte (NILU OR; 35/95, Research report, 1995)
   Som en del av Miljøundersøkelser Ekeberg-Gamle Oslo 1994 er det beregnet indikatorverdier for luftforurensning utenfor boligene til de 1100 personene som har deltatt i trinn 1 av undersøkelsen om sammenhengen mellom ...
  • Beregning av PM10-konsentrasjoner og resultatpresentasjon i VLUFT 2.5. 

   Larssen, Steinar; Gram, Frederick; Grønskei, Knut Erik; Torp, Charlotte; Tønnesen, Dag Arild (NILU OR; 36/93, Research report, 1993)
   Modellen VLUFT for spredningsberegninger ved veier er utvidet til å omfatte svevestøvkonsentrasjoner (PM10). Metodene er basert på målinger i og ved gater i Oslo.
  • Brukerveiledning for VLUFT versjon 3.1. 

   Torp, Charlotte; Tønnesen, Dag Arild; Larssen, Steinar (NILU TR;4/95, Research report, 1995)
   VLUFT 3.1 er en PC-basert beregningsmodell for luftforurensning fra vegtrafikk. For et definert vegnett beregnes utslipp av CO, CO2 og NOx, konsentrasjoner av CO, NO2 og PM10 og eksponering av de bosatte langs vegnettet ...
  • Brukerveiledning for VLUFT, versjon 1.5. 

   Sørlie, Jan; Torp, Charlotte (NILU TR;11/90, Research report, 1990)
   NILUs beregningssystem for beregning av eksosutslipp og forurensningskonsentrasjoner langs vegnett foreligger i en versjon for bruk på PC, kalt VLUFT. VLUFT beregner totalutslipp (tonn/år) fra biltrafikken i et vegnett for ...
  • Brukerveiledning for VLUFT, versjon 2.0. 

   Torp, Charlotte; Larssen, Steinar; Sørlie, Jan (NILU TR;12/91, Research report, 1991)
   VLUFT 2.0 er en PC-basert beregningsmodell for forurensning fra vegtrafikk. For et definert vegnett beregnes utslipp av CO, CO2 og NOx (tonn/år), samt graden av støvplage langs hver enkelt veglenke. Maksimale konsentrasjoner ...
  • Brukerveiledning for VLUFT. Versjon 3.0. 

   Torp, Charlotte; Tønnesen, Dag Arild; Larssen, Steinar (NILU TR;2/94, Research report, 1994)
   VLUFT 3.0 er en PC-basert beregningsmodell for luftforurensning fra vegtrafikk. For et definert vegnett beregnes utslipp av CO, CO2 og NOx, konsentrasjoner av CO, NO2 og PM10 og eksponering av de bosatte langs vegnettet ...
  • Brukerveiledning og dokumentasjon for VLUFT. Versjon 3.0. 

   Torp, Charlotte; Tønnesen, Dag Arild; Larssen, Steinar (NILU TR;9/93, Research report, 1993)
   VLUFf 3.0 er en PC-basert beregningsmodell for luftforurensning fra vegtrafikk. For et definert vegnett beregnes utslipp av CO, CO2 og NOx, konsentrasjoner av CO, NO2 og PM10 og eksponering av de bosatte langs vegnettet ...
  • Documentation of RoadAir 2.0. 

   Larssen, Steinar; Torp, Charlotte (NILU TR;12/93, Research report, 1993)
   This is the documentation of the programme RoadAir 2.0, developed at the Norwegian Institute for Air Research. The programme calculates emissions CO, co2 and N02 and concentrations and exposure to CO and N02 in connection ...
  • Eksponering for luftforurensning langs hovedveinettet i Norge. Fase 1 og 2 i Forurensningslovarbeidet. 

   Grønskei, Knut Erik; Torp, Charlotte; Aarnes, Mona Johnsrud; Gram, Frederick (NILU OR; 16/93, Research report, 1993)
   På oppdrag fra Vegdirektoratet har NILU beregnet antall personer bosatt langs hovedveinettet i Norge utsatt for overskridelse av 4 grenseverdier for NO2 og PM10 (400-200 μg/m^3 NO2, 350-200 μg/m^3 PM10). Beregningene viste ...
  • Evaluering av luftforurensningsanalysene i TP10. 

   Torp, Charlotte (NILU OR; 1/93, Research report, 1993)
   Det er foretatt en evaluering av luftforurensningsanalysene i TPl0, samt en sammenstilling av beregningsresultatene som byene har gjort vha. VLUFT 1.5. Vi har sett på hvordan byene har fremskaffet inngangsdata, hvilke ...
  • Luftforurensning fra Bjørvikaforbindelsen. 

   Torp, Charlotte (NILU OR; 30/94, Research report, 1994)
   Det er foretatt forenklede beregninger av maksimalkonsentrasjoner av nitrogenoksider og svevestøv fra trafikken i Bjørvika i år 2005. Modellen VLUFT 3.0 er benyttet. Beregningene er gjort for fire ulike veiløsninger, pluss ...
  • Luftforurensning fra trafikk på Bragernes i Drammen. Konsekvenser av fjelltunnel/elvetunnel. 

   Torp, Charlotte (NILU OR; 60/94, Research report, 1994)
   Bragernesområdet i Drammen er i dag belastet med mye trafikk. Buskerud Vegkontor vurderer å bygge en tunnel, som kan avlsaste Bragernes for noe av trafikken. Fire ulike tunnelalternativer vurderes; to er løsmasse-tunneler ...
  • Luftforurensning fra trafikken i Svartdalstunnelen. 

   Torp, Charlotte; Tønnesen, Dag Arild (NILU OR; 9/95, Research report, 1995)
   Det er beregnet maksimale konsentrasjoner av NO2, PM10 og CO fra trafikken i Lodalen og på Ryen. Dette er gjort som en del av utredningsarbeidet knyttet til miljøeffekter av den planlagte Svartdalstunnelen. Utslippene fra ...
  • Luftforurensning fra veitrafikk. En serie foredrag fra NILU. 

   Larssen, Steinar; Clench-Aas, Jocelyn; Sivertsen, Bjarne; Torp, Charlotte; Tønnesen, Dag Arild (NILU TR;9/91, Research report, 1991)
   Rapporten inneholder 7 foredrag om veitrafikk og luftforurensninger utarbeidet ved NILU i 1990 og 1991, bl.a. om energibruk, problemoversikt, helseeffekter, spredningsmodeller for veier og tunneler og virkning av tiltak.
  • Luftforurensning. Beregninger for Store Ringvei fra Sogn til Nydalen. 

   Torp, Charlotte (NILU OR; 73/94, Research report, 1994)
   Det er gjort beregninger av konsentrasjoner av luftforurensning langs Store Ringvei fra Sogn til Maridalsveien, samt langs de tre kryssende lokalveiene Sognsveien, Nordbergveien/Tåsenveien og Maridalsveien. Tunnelen vil ...
  • Luftforurensningsanalyse for Transportplan Oslo - Akershus. 

   Gram, Frederick; Torp, Charlotte; Larssen, Steinar (NILU OR; 35/92, Research report, 1992)
   Rapporten presenterer beregningsresultater fra kjøring av VLUFT 2.0 for Oslo og Akershus. Det er beregnet totale utslipp av CO2 og NOx, konsentrasjener av CO og NO2, støvbelastning, eksponering og plagethet for tre ...
  • Luftforurensningsanalyse Ryenkrysset, Oslo. 

   Torp, Charlotte (NILU OR; 5/92, Research report, 1992)
   Det er beregnet konsentrasjoner av CO og NO2 samt støvplage omkring Ryen- krysset, rett etter ferdigstillelse i 1993 og i 2003. Beregningene er gjort ved hjelp av modellene TUNPROD, TUN-ALL og NOXCO og verdiene i enkeltpunk- ...
  • Luftforurensningsanalyse, Veiutbygging Drammen-Mjøndalen. 

   Torp, Charlotte (NILU OR; 42/92, Research report, 1992)
   NILU har på oppdrag fra Buskerud Vegkontor foretatt en sammenlignende beregning for luftforurensning fra veitrafikk i Drammen-Mjøndalen-området. Situasjonen i 1992 er sammenlignet med 2005, dersom dagens veinett beholdes, ...
  • Måling av nitrogenoksider og svevestøv ved fire sterkt trafikkerte veier i Oslo, vinteren 1992/93. 

   Torp, Charlotte; Larssen, Steinar (NILU OR; 6/94, Research report, 1994)
   Rapporten presenterer målinger av NO2 og svevestøv (PM10, PM2,5) på tre gatestasjoner og en bakgrunnsstasjon iOslo. Målingene gjøres delvis som en del av myndighetenes overvåkning av luftforurensningssituasjonen, delvis ...