• BENZENE I BOLIGER 

   Wathne, Bente M. (NILU OR; 52/81, Research report, 1981)
   Det er utført målinger av benzen, toluen, p-xylen, m-xylen og o-xylen i og ved en villa med en åpen garasje i forlengelsen av huset. Målingene er utført når bilen står varmkjørt i garasjen, når bilen er kald, og når bilen ...
  • ENSIS workshop in Yantai 3-7 November 1997. Workshop report. 

   Bøhler, Trond; Wathne, Bente M. (NILU OR;10/98, Research report, 1998)
   Norwegian Institute for Air Research (NILU) co-ordinates on behalf of the ENSIS group (NILU, NIVA, Norgit) a project for Yantai Municipal Science and Technology Commission, China, regarding installation of an Environmental ...
  • Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Konsekvenser av utslipp til luft. 

   Solberg, Sverre; Knudsen, Svein; Wathne, Bente M.; Høgåsen, Tore; Aarrestad, Per Arild; Reitan, Ole (NILU OR; 14/2008, Research report, 2008)
   Rapporten er en del av ”Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet”. Konsekvenser av nitrogenavsetning og ozondannelse som følge av luftutslipp for miljøproblemer som forsuring, overgjødsling og ozoneksponering er vurdert.
  • INNLEDENDE UNDERSØKELSE AV HYDROKARBONER FRA SKOG 

   Schjoldager, Jørgen; Wathne, Bente M. (NILU OR; 62/78, Research report, 1978)
   Det er bestemt terpener i fire prøver av skogsluft fra Gjerdrum (Romeriksåsene). Prøvene besto vesentlig av α-pinen og β-pinen, men en fant også kamfen og spor av p-cymen og limonen. Terpenkonsentrasjonen varierte fra 9 ...
  • INTERKALIBRERING AV FENOLANALYSE MELLOM A/S GLASSVATT OG NILU. 

   Wathne, Bente M. (NILU TN;9/79, Research report, 1979)
  • ISOPREN OG TERPENER I LUFT, FORELØPIGE RESULTATER. 

   Wathne, Bente M. (NILU TN;6/79, Research report, 1979)
   Det er utarbeidet prøvetakings- og analysemetoder for isopren og terpener i luft. Fire prøver av skogsluft fra Gjerdrum (Romeriksåsene) er analysert. Terpeninnholdet var vesentlig av a- og B-pinen, men en fant også spor ...
  • Konsekvenser av utslipp til luft fra Goliat-feltet. Underlag for konsekvensutredning. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Høgåsen, Tore; Knudsen, Svein; Osmundsen, Magne; Sundfjord, Arild; Wathne, Bente M.; Aarrestad, Per Arild (NILU OR;58/2008, Research report, 2008)
   NILU (Norsk institutt for luftforskning) har på oppdrag fra Eni Norge vurdert konsekvensene av utslipp til luft fra aktiviteter på Goliat oljefelt i Finnmark vest i Barentshavet. To forskjellige utbyggingskonseopter/scenarier ...
  • Konsekvensutredning for BKKs gasskraftverk ved Mongstad. 

   Gjerstad, Karl Idar; Golmen, Lars G.; Johnsen, Torbjørn M.; Sundfjord, Arild; Høgåsen, Tore; Wathne, Bente M.; Aarrestad, Per Arild; Reitan, Ole (NILU OR; 42/2007, Research report, 2007)
   Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har utredet virkninger på naturmiljøet av utslipp av NOx, SO2 og MEA til luft og utslipp av ...
  • LØSEMIDLER I UTSLIPP OG OMGIVELSER VED HELLY HANSEN A/S I MOSS. 

   Wathne, Bente M.; Haugsbakk, Ivar (NILU OR; 33/86, Research report, 1986)
   Det er målt metyletylketon og toluen i pipeutslipp og i omgivelsene rundt Helly Hansen A/S i Moss. Det er også målt benzen, toluen og xylener i utslippet og i uteluft ved et lakkeringsverksted hos Helly Hansen A/S. De målte ...
  • MÅLING AV TERPENER I GRANSKOG, GJERDRUM 1980 

   Schjoldager, Jørgen; Wathne, Bente M. (NILU OR;41/81, Research report, 1981)
   Det ble tatt 11 luftprøver i et granskogområde i Gjerdrum, og disse ble analysert med hensyn på terpener. Følgende sju terpener ble bestemt: α-pinen, kamfen, β-pinen, karen, terpinen, limonen og p-cymen. Den samlede ...
  • MÅLINGER AV BENZEN FRA BILTRAFIKK 

   Wathne, Bente M. (NILU OR; 30/81, Research report, 1981)
   Det er utført målinger av benzen, toluen og xylener ved to stasjoner i Oslo i mars og august/september 1980. Det er ogsa målt i forskjellige boliger og i biler under kjøring.
  • Målinger av ozon, Østlandet - Telemark - Sørlandet, 1981 - 1983. Målinger av PAN, Telemark 1983. 

   Schjoldager, Jørgen; Dreiem, Rolf; Wathne, Bente M.; Johannessen, Tor; Stige, Leif; Tveita, Bjørn (NILU OR;34/84, Research report, 1984)
   Målinger av ozon har foregått to steder i Oslofjord-området, fire steder i nedre Telemark og to steder i Aust-Agder. På alle stedene er det hvert år målt timesverdier over WHOs grenseverdi på 120 μg/m3. På to målesteder i ...
  • MÅLINGER AV PEROKSYACETYLNITRAT (PAN) I OSLO OG NEDRE TELEMARK 1980-82 

   Schjoldager, Jørgen; Wathne, Bente M.; Brenna, Dag; Hov, Øystein; Johannessen, Tor; Stige, Leif; Tveita, Bjørn (NILU OR; 27/83, Research report, 1983)
   Målinger av PAN er gjort i Maridalen (Oslo) i 1980-81 og på Klyve (nedre Telemark) i 1982. Høyeste timesverdi var 68 μg/m3 målt på Klyve i 1982. Det var 23 timer med konsentrasjon over 50 μq/m3. Høyeste timesverdi i Maridalen ...
  • METODER FOR MÅLING AV RESPIRABLE PARTIKLER OG NITROGENOKSYDER I ARBEIDSATMOSFÆREN 

   Wathne, Bente M.; Vitols, Valentin; Hanssen, Jan Erik (NILU OR;9/80, Research report, 1980)
   Metoder for måling av respirable partikler og NOX er sammenlignet under en ukes måleperiode ved Kværner Brug A/S i Oslo. Det er også utført sporgassforsøk med SF6 for å bestemme utluftingen i arbeidslokalet.
  • Oppdatering av regional konsekvensutredning for petroleumsvirksomheten i Nordsjøen. Regulære utslipp til luft - konsekvenser. 

   Knudsen, Svein; Solberg, Sverre; Wathne, Bente M.; Høgåsen, Tore; Magnusson, Jan; Tollefsen, Knut Erik; Aarrestad, Per Arild; Reitan, Ole; Stebel, Kerstin; Walker, Sam-Erik (NILU OR;80/2006, Research report, 2006)
   Rapporten gir oppdaterte effekter av utslipp til luft av nitrogenoksider og PAH fra offshore industrien i Nordsjøen. Rapporten er en del av oppdateringen av den regionale konsekvensutredningen for Nordsjøen.
  • OVERSIKT OVER MILJØGIFTER I LUFT. 

   Schjoldager, Jørgen; Semb, Arne; Thrane, Karin E.; Wathne, Bente M. (NILU OR; 47/86, Research report, 1986)
   Det er laget liste over de viktigste miljøgifter i luft. Av i alt 34 stoffer/stoffgrupper er det 10 metaller, 3 andre uorganiske stoffer, 10 klorerte organiske stoffer og 11 andre organiske stoffer. Halvparten av de 34 ...
  • RAPPORT FRA INTERKALIBRERING AV ANALYSE AV VINYLKLORID MELLOM NORSK HYDRO OG NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING. 

   Wathne, Bente M. (NILU TN;5/78, Research report, 1978)
   Det er utført en interkalibrering med standardprøver av vinylklorid (VCM) mellom Norsk Hydro (Hydro) og Norsk institutt for luftforskning (NILU). Når Hydro benytter sin analysemetode og sine karbonrør stemmer analyseresultatene ...
  • SO2 Kårstø. Miljøkonsekvenser av økte utslipp. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Høgåsen, Tore; Liu, Li; Tønnesen, Dag Arild; Wathne, Bente M. (NILU OR;49/2011, Research report, 2011)
   Norsk institutt for luftforskning (NILU) har gjort spredningsberegninger av utslipp til luft.
  • WP 4 MASURIN. The Urber Tool. 

   Jablonska, Hildegunn; Wathne, Bente M.; Guerreiro, Cristina; Bjørkenes, Anne; Kompala, Janusz; Lipowczan, Adam; Swider, Janusz; Wywiol, Piotr (NILU OR; 71/2004, Research report, 2004)
   The aim of the URBER-tool development is to have a tool for environmental assessment of the current situation and the situation after the revitalising process. The tool addresses air and water quality and noise, and is ...