• Air pollution and short-term health effects in an industrialized area in Norway. Estimating individual air pollution exposure. 

   Clench-Aas, Jocelyn; Harstad, Audun; Aarnes, Mona Johnsrud; Bartonova, Alena; Braathen, Ole-Anders; Grønskei, Knut Erik; Hagen, Leif Otto (NILU OR;28/92, Research report, 1992)
   This report describes the elements that entered into a model to estimate individual exposure to SO2, NO2, O3, particles, sulfates, nitrates and chlorine for 400 individuals on an hourly basis, for around 120 days. It also ...
  • BEREGNING AV LUFTFORURENSNINGER - E18 I BÆRUM 

   Braathen, Ole-Anders (NILU OR; 70/87, Research report, 1987)
   1-times middelkonsentrasjoner av CO og NO2 er beregnet i 46 reseptorpunkter langs E18 i Bærum i typiske sommer- og vintersituasjoner i 1987 og "2000". Konsentrasjonene var høyest i 1987 selv om trafikkmengden var 30% større ...
  • Carbonaceous aerosols in Norwegian urban areas 

   Yttri, Karl Espen; Dye, Christian; Braathen, Ole-Anders; Simpson, David; Steinnes, Eiliv (Journal article; Peer reviewed, 2009)
  • Climate gas monitoring at the Zeppelin station. Annual report 2001. 

   Hermansen, Ove; Schmidbauer, Norbert; Lunder, Chris Rene; Stordal, Frode; Braathen, Ole-Anders; Holmén, Kim (NILU OR;50/2002, Research report, 2002)
   The report summarises the activities and results of the climate monitoring at the Zeppelin station situated on Svalbard in arctic Norway during year 2001. The measurement programme is performed by the Norwegian Institute ...
  • Elementsammensetning i finfraksjonen av svevestøvet i Ekofisk Hotel 2/4. 

   Braathen, Ole-Anders (NILU TR;14/91, Research report, 1991)
   NILU har utført en innemiljøundersøkelse i Ekofisk Hotel 2/4 på oppdrag for Phillips Petroleum Company Norway. Denne undersøkelsen omfattet ikke bestemmelse av elementsammensetningen i finfraksjonen av svevestøvet, og NILU ...
  • Environmental Management Report 2013 

   Braathen, Ole-Anders (NILU OR;18/2014, Research report, 2014)
   One of NILU’s main goals is to study the impact of pollution. It is thus very important for the institute to have control of the impact the institute’s own activities may have on the environment and to reduce the impact ...
  • Greenhouse gas monitoring at the Zeppelin station, Ny-Ålesund, Svalbard, Norway. Annual report 2003. 

   Schmidbauer, Norbert; Lunder, Chris Rene; Hermansen, Ove; Stordal, Frode; Schaug, Jan; Wehrli, Christoph; Pedersen, I.T.; Holmén, Kim; Braathen, Ole-Anders; Ström, Johan (NILU OR;59/2004, Research report, 2004)
   The report summarises the activities and results of the greenhouse gas monitoring at the Zeppelin station situated on Svalbard in arctic Norway during year 2003. The measurement programme is performed by the Norwegian ...
  • Greenhouse gas monitoring at the Zeppelin station. Annual report 2002. 

   Hermansen, Ove; Schmidbauer, Norbert; Lunder, Chris Rene; Stordal, Frode; Schaug, Jan; Braathen, Ole-Anders; Holmén, Kim (NILU OR;30/2003, Research report, 2003)
   The report summarises the activities and results of the greenhouse gas monitoring at the Zeppelin station situated on Svalbard in arctic Norway during year 2002. The measurement programme is performed by the Norwegian ...
  • Greenhouse gas monitoring at the Zeppelin station. Annual report 2004. 

   Hermansen, Ove; Schmidbauer, Norbert; Lunder, Chris Rene; Stordal, Frode; Fjæraa, Ann Mari; Schaug, Jan; Wehrli, Christoph; Pedersen, I.T.; Holmén, Kim; Braathen, Ole-Anders; Ström, Johan (NILU OR;33/2005, Research report, 2005)
   The report summarises the activities and results of the greenhouse gas monitoring at the Zeppelin station situated on Svalbard in arctic Norway during year 2004. The measurement programme is performed by the Norwegian ...
  • Inneklimaundersøkelse, A/S Norske Shell, Skøyen, Oslo. 

   Braathen, Ole-Anders (NILU OR;54/2004, Research report, 2004)
   Innemiljøet i kontorlokalene til A/S Norske Shell på Skøyen i Oslo er kartlagt. Inne luftkvaliteten er god, men inne temperaturen bør reduseres noe.
  • Innemiljø i NILUs nybygg - 1. målekampanje. 

   Braathen, Ole-Anders; Innset, Bodil (NILU OR; 22/95, Research report, 1995)
   I perioden 1992-1994 planla og bygde NILU et nytt bygg på Kjeller. I dette arbeidet ble det forsøkt å finne løsninger som ga så god inneluftkvaltiet i den nye bygningen som mulig. For å kontrollere inneluftkvaliteten ble ...
  • Innemiljø i NILUs nybygg - 3. målekampanje. 

   Braathen, Ole-Anders (NILU OR;4/99, Research report, 1999)
   For å vurdere hvordan inneluftkvaliteten i NILUs bygning utvikler seg med tida, ble det omtrent tre år etter innflytting gjennomført en målekampanje (”3. runde”). Kampanjen omfattet målinger av svevestøv, ioner i støv ...
  • Innemiljø i NILUs nybygg. 2. målekampanje. 

   Braathen, Ole-Anders (NILU OR; 60/96, Research report, 1996)
   For å vurdere hvordan inneluftkvaliteten i NILUs bygning utvikler seg med tida, ble det omtrent 1 år etter innflytting gjennomført en ny målekampanje (“2. runde”). Kampanjen omfattet målinger av svevestøv, ioner i støvet, ...
  • Kartlegging av utslipp til luft fra Grinda avfallsdeponi ved Larvik. 

   Larsen, Mona; Braathen, Ole-Anders (NILU OR;55/91, Research report, 1991)
   NILU ble bedt om å analysere en del utvalgte komponenter ved utslipp til luft fra Grinda avfallsdeponi. Det ble tatt en prøve ved gassuttaket ved gassutvinningsanlegget og en samleprøve fra overflaten av deponiet. Analysene ...
  • Klimaovervåking, Zeppelinstasjonen, 1999. 

   Hermansen, Ove; Lunder, Chris Rene; Schmidbauer, Norbert; Stordal, Frode; Braathen, Ole-Anders (NILU OR;64/2000, Research report, 2000)
   Et måleprogram er etablert for å måle klimagasser ved NILUs målestasjon på Zeppelinfjellet ved Ny-Ålesund på Svalbard. Rapporten beskriver årets aktiviteter 1999 og presenterer noen av resultatene. Måleprogrammet er i ...
  • Korttidsstudie av sammenhengen mellom luftforurensninger og helsevirkninger i Grenland. Forholdet mellom konsentrasjoner av luftforurensninger inne i og utenfor boliger i Grenland. 

   Braathen, Ole-Anders (NILU OR; 8/91, Research report, 1991)
   The report contains the established relationships between indoor and outdoor concentrations of the following air pollutants: SO2, NO2, the fine fraction of the suspended particles, SO4^2- and NO3- on the fine fraction, CO, ...
  • Korttidsstudie av sammenhengen mellom luftforurensninger og helsevirkninger i Grenland. Inne/ute-målinger, Grenland, 1988. 

   Braathen, Ole-Anders (NILU OR;60/89, Research report, 1989)
   Rapporten gir en oversikt over resultatene av målingene av konsentrasjonene av luftforurensninger i inneluft og uteluft. Målingene ble foretatt i 15 boliger i Grenlandsområdet, og det ble målt både i vinterperioden og i ...
  • Luftforurensning. En serie foredrag fra NILU. 

   Sivertsen, Bjarne; Braathen, Ole-Anders; Larssen, Steinar; Schjoldager, Jørgen; Skogvold, Odd F. (NILU TR;5/90, Research report, 1990)
   Rapporten er sammensatt av 6 foredrag utarbeidet ved NILU i 1989, og inneholder definisjoner, grenseverdier, meteorologi, spredning, modeller, inne-/utemiljø, veitrafikk og luftkvalitetsforholdene i Norge.
  • Measurement as basis for emission reductions: VOC, PAH, PCB and dioxins in air in Ostrava. Final report. 

   Braathen, Ole-Anders (NILU OR; 78/96, Research report, 1996)
   Som et ledd i miljøvernsamarbeidet Norge-Tsjekkoslovakia har NILU gjennomført et prosjekt i Ostrava, Tsjekkia. Formålet med prosjektet har vært å overføre kompetanse til Ostrava slik at det kan gjennomføres målinger ...
  • NILU's Environmental Management Report 2014. 

   Braathen, Ole-Anders; Marsteen, Leif; Andresen, Eva Beate; Fjeldstad, Heidi (NILU OR;7/2015, Research report, 2015)
   One of NILU’s main goals is to study the impact of pollution and supply decision-makers with a sound scientific platform for choosing measures to reduce the negative impacts. It is also very important for the institute to ...