• Leveraging opportunity of low carbon transition by super-emitter cities in China 

      Zheng, Heran; Zhang, Zengkai; Dietzenbacher, Erik; Zhou, Ya; Többen, Johannes Reinhard; Feng, Kuishuang; Moran, Daniel; Jiang, Meng; Shan, Yuli; Wang, Daoping; Liu, Xiaoyu; Li, Li; Zhao, Dandan; Meng, Jing; Ou, Jiamin; Guan, Dabo (Peer reviewed; Journal article, 2023)
      Chinese cities are core in the national carbon mitigation and largely affect global decarbonisation initiatives, yet disparities between cities challenge country-wide progress. Low-carbon transition should preferably lead ...