• BEREGNING AV MINSTE SKORSTEINSHØYDER VED AVFALLSFORBRENNING 

      Gotaas, Yngvar (NILU TN;15/80, Research report, 1980)
      Notatet er utarbeidet i forbindelse med at SFT utarbeider regler til fastsettelse av skorsteinsh¢yder ved avfallsforbrenning for anlegg med kapasitet under 5000 kg avfall pr. time. Notatet viser hvordan en på en enkel måte ...