• Vurdering av innføring av gassrensing på avfallsforbrenningsanlegg. 

      Bøhler, Trond (NILU TR;8/91, Research report, 1991)
      NILU har på oppdrag fra Statens forurensningstilsyn utført spred ningsberegninger for å vurdere endring av luftforurensning og avstand til synlig røyk ved innføring av våt metode for gassrensing på avfallsforbren ningsanlegg. ...